پربازدیدهای این دسته

آرشیو "جهت اطلاع شما!"

جهت اطلاع شما ! (ورزش بانوان)

جهت اطلاع شما ! (ورزش بانوان)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! ( چراغ های ترافیکی )

جهت اطلاع شما ! ( چراغ های ترافیکی )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! (ورزش)

جهت اطلاع شما ! (ورزش)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! (مشکلات ترانسپورتی شاهراه ها)

جهت اطلاع شما ! (مشکلات ترانسپورتی شاهراه ها)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما !  (غرس نهال)

جهت اطلاع شما ! (غرس نهال)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! ( بیکاری )

جهت اطلاع شما ! ( بیکاری )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! ( کودکان کارگر )

جهت اطلاع شما ! ( کودکان کارگر )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما !  (نرخ نفت و گاز)

جهت اطلاع شما ! (نرخ نفت و گاز)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! ( نرخ سوخت )

جهت اطلاع شما ! ( نرخ سوخت )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما !  ( نرخ ترانسپورت شهری )

جهت اطلاع شما ! ( نرخ ترانسپورت شهری )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...