پربازدیدهای این دسته

آرشیو "جهت اطلاع شما!"

جهت اطلاع شما ! (صنایع دستی هرات)

جهت اطلاع شما ! (صنایع دستی هرات)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! (مصرف دخانیات در اماکن عمومی)

جهت اطلاع شما ! (مصرف دخانیات در اماکن عمومی)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! (مشکلات والیبال زنان در هرات)

جهت اطلاع شما ! (مشکلات والیبال زنان در هرات)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! (مواد غذایی غیر بهداشتی)

جهت اطلاع شما ! (مواد غذایی غیر بهداشتی)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! (والی جدید ولایت هرات و مشکلات این ولایت)

جهت اطلاع شما ! (والی جدید ولایت هرات و مشکلات این ولایت)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! (کمبود دستشویی ها در سطح شهر)

جهت اطلاع شما ! (کمبود دستشویی ها در سطح شهر)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! (مطالعه)

جهت اطلاع شما ! (مطالعه)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! (آلوده گی محیط زیست در هرات)

جهت اطلاع شما ! (آلوده گی محیط زیست در هرات)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! (رانندگی بانوان)

جهت اطلاع شما ! (رانندگی بانوان)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! تخریب نمادهای تزئینی

جهت اطلاع شما ! تخریب نمادهای تزئینی

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...