آرشیو "بزنگاه"

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه : نتایج و تحولات دور پنجم مذاکرات صلح بین زلمی خلیلزاد و نمایندگان طالبان   مهمانان برنامه : بصیراحمد دانشیار – استاد دانشگاه – سوسن بهبود زاده – فعال حقوق زن   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع: بررسی وضعیت پروژه های انکشافی وعمرانی در ولایت هرات   مهمان : جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات – سید اشرف سادات – فعال مدنی   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

  موضوع: گفتگوها و مذاکرات صلح در افغانستان   مهمان : عبدالقادر کامل – آگاه امور سیاسی – بصیراحمد حصین – استاد دانشگاه   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

مهمانان: احمد غنی خسروی – استاد دانشگاه احمد یماء امینی – کارشناس امور صلح   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

  موضوع:  تحلیل و ارزیابی انتخابات پارلمانی  ۱۳۹۷ مهمان برنامه: سلطان احمد آریا – استاد دانشگاه   - محمد فقیری – استاد دانشگاه   ...

برنامه بزنگاه   

برنامه بزنگاه   

  موضوع: محوریت رقابت های نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان بر مبنای چیست   مهمان برنامه: داوود عرفان – استاد دانشگاه – عبدالخلیل عمادی – کارشناس امور سیاسی   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع: موانع و چالش های فرا راه انتخابات   مهمانان برنامه: رفیع نادری -  حقوق دان عبدالقادر کامل – آگاه امور سیاسی ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع: تاخیر در بودجه انکشافی هرات   مهمانان برنامه: مهدی حدید – عضو شورای ولایتی هرات سید عبدالله حسینی – آمر تنظیم و انکشاف ریاست اقتصاد هرات   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

  موضوع: سیر صعودی حوادث ترور و اختطاف   مهمان برنامه: امین الله امین  - آمر امنیت فرماندهی پولیس هرات سید عظیم کبرزانی – عضو اسبق شورای ولایتی هرات   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع: توقف تانکرهای گاز مایع وارداتی در بنادر هرات   مهمانان: عبدالواسع خادمی – رییس اداره نورم و استندرد هرات عبدالرحمن احدی – عضو بورد مشورتی اتحادیه وارد کنندگان گاز مایع   ...