آرشیو "اقتصادی"

مالیه عمومی

مالیه عمومی

عنوان اثر : مالیه عمومی موضوع : اقتصادی نویسنده : کامران فقیهی سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مالیه...

حسابداری عملی

حسابداری عملی

عنوان اثر : حسابداری عملی موضوع : اقتصادی نویسنده : حسینعلی علیمی سال نشر : ۱۳۸۹ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! حسابداری...

فدرالیسم اقتصادی

فدرالیسم اقتصادی

عنوان اثر : فدرالیسم اقتصادی موضوع : اقتصادی نویسنده : دکتر محسن رضایی سال نشر : ۱۳۸۹ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! فدرالیسم...

استعداد کار آفرینی خود را بیابید

استعداد کار آفرینی خود را بیابید

عنوان اثر : استعداد کار آفرینی خود را بیابید موضوع : اقتصادی نویسندگان : حمید هاشمی و سمیه اکبری سال نشر : ۱۳۸۱ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! استعداد کار آفرینی خود را...

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی

عنوان اثر : اقتصاد سیاسی موضوع : اقتصادی نویسنده : محمد رضا قربانی سال نشر : ۱۳۸۵ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! اقتصاد...

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

عنوان اثر : تجارت الکترونیک موضوع : اقتصادی نویسنده : مصطفی نوروزی سال نشر : ۱۳۹۰ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! تجارت...

فنون مدیریت برای کتابداران

فنون مدیریت برای کتابداران

عنوان اثر : فنون مدیریت برای کتابداران موضوع : اقتصادی نویسنده : محمد تقی بهار سال نشر : ۱۳۸۷ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! فنون مدیریت برای...

بورس چیست؟

بورس چیست؟

عنوان اثر : بورس چیست؟ موضوع : اقتصادی نویسنده : محمد تقی بهار سال نشر : ۱۳۸۷ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! بورس...

آشنایی با علم اقتصاد

آشنایی با علم اقتصاد

عنوان اثر : آشنایی با علم اقتصاد موضوع : اقتصادی نویسنده : لودویگ. اچ. مای سال نشر : ۱۳۵۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! آشنایی با علم...

آموزش بورس

آموزش بورس

عنوان اثر : آموزش بورس موضوع : اقتصادی نویسنده : سازمان بورس سال نشر : ۱۳۹۱ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! آموزش...