افزایش ۲۵ درصدی محصول گمرکی میوه های وارداتی

برای نگهداری میوه در هرات امکانات کافی وجود ندارد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :