کمیسیون تدارکات ملی قرارداد تهیه و چاپ 12,2 میلیون جلد کتاب را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد تهیه و چاپ ۱۲,۲ میلیون جلد کتاب را منظور کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :