مسئولان ریاست برشنا در قندوز مى‌گویند که لین برق وارداتی تاجیکستان به شهر قندوز، پس از یک هفته دو باره وصل گردیده است.
حمیدالله رییس برشنا در زون شمال شرق کشور گفت که لین های برق وارداتی تاجیکستان به قندوز، هفتۀ قبل در درگیری طالبان و نیروهای امنیتی در ساحۀ پل آلچین قندوز، قطع گردیده بود.
وی افزود: “چندین بار کارکنان این ریاست کوشش کردند که لین ها را وصل کنند؛ اما به علت درگیری موفق نشدند و شام دیروز توانستیم این لین را وصل و برق قندوز را دوباره وصل کنیم.”
باشندگان قندوز از وصل دوبارۀ لین برق ابراز خرسندی کرده و از حکومت مى‌خواهند تا عملیاتى براى پاک‌سازى مخالفان مسلح، از شهر و اطراف آن راه اندازى گردد.
این در حالی است که برق قندوز، از بیش‌تر از ده سال به این سو از تاجیکستان تمدید یافته و این برق، از طریق قندوز به تخار و بغلان نیز منتقل گردیده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: