5 میلیون افغانی اداره فواید عامه هرات از نهادهای دولتی دیگر بدهکار است

۵ میلیون افغانی اداره فواید عامه هرات از نهادهای دولتی دیگر بدهکار است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :