براساس آخرین گزارش‌های تحقیقی بانک جهانی در مناطق روستایی افغانستان، حدود ۴۰ درصد از نیروی کار این کشور در بخش زراعت متمرکز شده است.

 

گزارش نشر شده از بانک جهانی نشان می‌دهد که زراعت افغانستان نسبت به سال‌های گذشته پیشترفت کرده است.

در این گزارش آمده است که ساختار شغلی، تجزیه و تحلیل ماهیت فراگیر مشاغل کشاورزی و سایر بخش های دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

در گزارش آمده است که ۴۰ درصد از نیروی کاری به شمول جوانان، کودکان و زنان افغانستان به انجام کارهای زراعتی متمرکز شده است.

 

بیشتر بخوانید:

۴۰ درصد نیروی کار افغانستان در بخش زراعت متمرکز است

۴۰ درصد نیروی کار افغانستان در بخش زراعت متمرکز است