130 سلاح سبک و سنگین در هرات به برنامه دایاگ تحویل داده شد

۱۳۰ سلاح سبک و سنگین در هرات به برنامه دایاگ تحویل داده شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :