12 قرارداد پروژه انکشافی از سوی وزیر انرژی و آب به امضا رسید

۱۲ قرارداد پروژه انکشافی از سوی وزیر انرژی و آب به امضا رسید

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :