کودکان پناهجوی بیرون‌‌ رانده‌ شده از اردوگاه جنگل کاله در مراکز مددکاری به کار اجباری وادار شدند.
به گزارش روزنامه بریتانیایی «گاردین»، وکلای فرانسوی نسبت به کار اجباری کودکان پناهجو جنگل کاله ابراز نگرانی کرده‌اند.
این کودکان پس از تخریب اردوگاه کاله به دست نیروهای امنیتی فرانسه به مراکز مددکاری ظاهراً امنی موسوم به مراکز استقبال در نقاط مختلف این کشور فرستاده شدند، اما مصاحبه‌های حقوقی با این کودکان به فاش‌شدن مواردی هنوز اثبات‌نشده از بهره‌کشی انجامیده است.
بر این اساس، کودکانی که بدون همراهی افراد بزرگسال خانواده در مراکز استقبال پذیرفته شدند، به انجام کار رایگان در مزارع برای چیدن سیب جهت ارسال به سوپرمارکت‌های فرانسوی گماشته شده‌اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: