رئیس جمهور با مسئولین ملکی ونظامی درباره آتش بس گفتگو کرد

 رئیس جمهور با مسئولین ملکی ونظامی درباره آتش بس گفتگو کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :