وزارت های دفاع و داخله از تامین امنیت انتخابات به رییس جمهور اطمینان دادند

وزارت های دفاع و داخله از تامین امنیت انتخابات به رییس جمهور اطمینان دادند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :