پاپ فرانسیس اعلام کرده است که کشیش ها از این پس از حق دایمی بخشش کسانی که سقط جنین کرده اند برخوردار خواهند بود.
او این موضوع را در پایان سال یوبیل اعلام می کند که در طی آن به کشیش ها حق موقتی بخشش سقط جنین اعطا کرده بود.
او در نامه خود همچنین تاکید کرد که سقط جنین یک “گناه فاحش” است که به زندگی یک “بی گناه” پایان می دهد.
کاتولیک هایی که سقط جنین کنند با خطر طرد فوری از سوی کلیسا روبرو هستند.
یک سخنگوی واتیکان تایید کرد که کلیسا “به هیچ وجه قصد اهمال” در موضع خود در مورد سقط جنین را ندارد اما قدرت اعطا شده به کشیش ها به معنی آن است که رافت خداوندی می تواند همه گناهان را شامل شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: