وزیر مخابرات افغانستان به دادستانی معرف شد

وزیر مخابرات افغانستان به دادستانی معرف شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :