اختصاص بودجه بیشتر به ولایاتی که از درجه سوم به درجه دوم ارتقاء کرده اند

اختصاص بودجه بیشتر به ولایاتی که از درجه سوم به درجه دوم ارتقاء کرده اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :