برای نخستین بار یک دروازه الکترونیکی مجهز با سیستم اسکنر به منظور ثبت و راجستر پلیت و مشخصات وسایط باربری و مسافر بری، در دروازه شرقی کابل از سوی وزارت ترانسپورت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
محمدالله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت، حین افتتاح این دروازه گفت: این دروازه در کنار اینکه در افزایش و بلند رفتن عواید ترانسپورتی و کاهش فساد کمک میکند، تاثیرات مثبت برای تأمین امنیت نیز خواهد داشت .
آقای بتاش افزود که این دروازه قادر خواهد بود که از ورود انواع مواد انفجاری و کیمیاوی که در حملات تخریبی از آن استفاده میشود، جلوگیری کند.
او تصریح کرد که با افتتاح این دروازه گرفتن پول به صورت فیزیکی کاملاً از بین می رود و رانندگان تکس ترانسپورتی خود را با گرفتن تعرفه بانکی در بانک تحویل می‏کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: