شماری از اعضای مجلس بزرگان به طرح جدید ریاست اجرائیه در مورد شناسنامه‌های برقی انتقاد کردند و آن را خلاف قانونی اساسی خواندند.
زلمی زابلی که به نمایندگی از اعضای مجلس بزرگان صحبت می‌کرد گفت: این طرح قابل قبول این مجلس نیست.
پیش از این اعضای مجلس بزرگان گفته بودند که اگر طرح جدید ریاست اجرائیه در مورد شناسنامه‌های برقی به خاطر تصویب به شورای ملی فرستاده شود ممکن با عکس العمل منفی روبرو شود.
به تازگی ریاست اجرائیه گفته است که یک طرحی را در رابطه به شناسنامه‌های برقی ترتیب کرده که به اساس آن شناسنامه‌های برقی به شکل دو کارت توزیع می‌شود که در یکی آن هویت فرد و درکارت دوم قوم و مشخصات دیگر درج خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: