امضای مرحله دوم قرار داد برنامه " مصونیت و امنیت" در هرات

امضای مرحله دوم قرار داد برنامه ” مصونیت و امنیت” در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :