درمراسم نام گذاری این چهارراه عبدالقیوم رحیمی والی هرات ،با اشاره به اهمیت احترام و جایگاه قانون اساسی گفت نیاز بود تا در ولایت هرات منحیث ولایتی که نماد قانون گرایی و قانون پذیری در کشور است، مکان ویژه‌ای بنام قانون اساسی نامگذاری شود.

والی ولایت هرات همچنان هدف از نام گذاری این چهار راه را، ترویج فرهنگ قانون گرایی و رعایت قانون در بین شهروندان عنوان کرده است.

آریا رئوفیان، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات دراین مراسم اعلام کرد نماد قانون اساسی درقالب یک بنا درساحه این محل در آینده نزدیک خبرداد.

ولایت هرات به عنوان ولایت نمونه در قانون مداری وقانون گرایی درسطح افغانستان شناخته می شود.

نام گذاری یک چهارراه وساخت بنا قانون اساسی از برنامه های فرهنگی دولت برای ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری دراین زمینه  است.