مقام های وزارت داخله کشور از آغاز سرشماری نیروهای پولیس ملی و محلی کشور خبر دادند.
محمد وکیل اکبری پیژندوال وزارت امور داخله گفت این وزارت طبق هدایت شورای امنیت ملی کشور، برنامه موجودی سراسری نیروهای پولیس ملی و محلی را با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در امور کاری و برنامه ریزی آغاز کرده است.
آقای اکبری تصریح کرد که یکی از اهداف برنامه متذکره، مبارزه جدی با فساد است که یکی از اولولیت های کاری رهبری این وزارت به شمار می رود.
وی تصریح کرد که پس از تکمیل این برنامه معاش تمام نیروهای پولیس از طریق مرکز اجرا خواهد شد.
وجود سربازان خیالی در بسیاری از پاسگاه های کشور از مشکلات بزرگی است که با افزایش جنگ در شماری از ولایت ها رونما گردید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: