انگلا مرکل از حکومت فدرال و ایالات خواست که در زمینه پس فرستادن مهاجران همکاری نزدیک تری با یکدیگر داشته باشند. او گفت که بازگرداندن پناهجویان قبول ناشده باعث می شود که شمار بیشتری از آن ها آلمان را داوطلبانه ترک کنند.
مرکل که روز دوشنبه از یک اداره اتباع خارجی در برلین دیدار می کرد، به این اشاره کرد که اخراج پناهجویان قبول ناشده فقط در این صورت می تواند موفقانه باشد.
او در ادامه گفت که اداره های محلی اتباع خارجی با پناهجویان ارتباط مستقیم دارند، اما از اداره های فدرال فقط در زمانی تقاضای کمک می شود که اتباع خارجی تذکره و یا پاسپورت نداشته باشند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: