نخستین پروژه‌های‌انکشافی برنامه میثاق‌شهروندی در هرات افتتاح شد

نخستین پروژه‌های‌انکشافی برنامه میثاق‌شهروندی در هرات افتتاح شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :