موضوع:  تحلیل و ارزیابی انتخابات پارلمانی  ۱۳۹۷

مهمان برنامه: سلطان احمد آریا – استاد دانشگاه   – محمد فقیری – استاد دانشگاه

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :