سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن که در نشست مشترک خبری با فریده مومند وزیر تحصیلات عالی صحبت می‌کرد گفت که با توجه به فیصدی بالای ساحات غیر پلانی در شهرها به‌ویژه شهر کابل و همچنان افزایش روزافزون ساکنان شهر، نیاز است تا به این مشکل رسیدگی صورت گرفته و یکی از راهکارها در زمینه تربیه متخصصین شهرسازی به اندیشه‌های مدرن امروزی می‌باشد.
در این نشست روی چگونگی تقویت کیفی و ارتقای بخش‌های شهرسازی و مهندسی در دانشگاه‌های کابل و پولی تخنیک بحث و گفتگو صورت گرفت.
در این نشست تصمیم گرفته شد تا یک کمیته مشترک از هر دو جانب تشکیل و روی ارتقای بخش مهندسی دانشکده انجینیری دانشگاه کابل به دانشکده و تقویت بخش شهرسازی دانشگاه پولی تخنیک کابل به‌صورت تخصصی صحبت نمودند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: