کارگروه شورای فدراسیون به طراحی پاکت قوانین برای مبارزه با جوامع مخرب می پردازد. یلنا میزولینا، معاون رییس کمیته شورای فدراسیون قانون اساسی و دولت سازی تشکیل کارگروه را اعلام نمود و گفت: ماده ای باید به قانون اساسی اضافه شود که مضمون آن توصیفی بر فرقه های مخرب باشد، زیرا هم اکنون قانون اساسی فاقد چنین ماده ای است.
بدون وجود مفهوم فرقه مخرب و بدون تعریف مشخص و دقیق حقوقی، کارهای قانونی بی معنا خواهد بود. هم اکنون حدود ۵۰۰ فرقه مخرب در کشور فعال هستند که اکثر آنها در مناطق بطور آزادانه فعالیت می‌کنند، هر چند تا حدودی بطور مخفی کار می کنند.
مطابق با اطلاعات وزارت دادگستری فدراسیون روسیه، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ میلادی در روسیه ۵۲ سازمان فرقه ای در ۲۴ منطقه کشور بر اساس حکم دادگاه منحل شدند. ۵ سازمان فرقه ای از آنها جوامع بین المللی بودند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: