45 هزار نیروی دولتی در دوران حکومت غنی کشته شده اند

۴۵ هزار نیروی دولتی در دوران حکومت غنی کشته شده اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :