غنی: ایجاد صلح یکی از برنامه‌های حکومت در سال پیش‌روست

غنی: ایجاد صلح یکی از برنامه‌های حکومت در سال پیش‌روست

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :