علمای دین از تولیدات داخلی و بازرگانان در هرات حمایت کردند

علمای دین از تولیدات داخلی و بازرگانان در هرات حمایت کردند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :