وزیر مالیه طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۶ را بعد از تائید سنا، برای تصویب در اختیار مجلس نماینده گان قرار داد.
طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ امروز از سوی وزیر مالیه در اختیار مجلس نماینده گان قرار گرفت.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه اظهار داشت که بودجه سال مالی ۱۳۹۶ را ۲۸۷ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه انکشافی تشکیل می دهد که ۳۲ درصد آن شامل ۱۵۰ میلیارد افغانی، از عواید داخلی و متباقى آن نیز از کمک هاى جامعه جهانى تمویل مى شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: