وزارت مالیه از تدوین سیاست جامع برای بهبود، تطبیق و موثریت کمک های خارجی به افغانستان که پیش نویس آن در سال ۲۰۱۲ تهیه شده در آینده نزدیک خبر می دهد.
وزارت مالیه با نشرخبرنامه ای گفته است که روز گذشته یک کارگاه مشورتی در مورد سیاست مدیریت کمک ها در این وزارت دایر گردید.
این کارگاه مشورتی به ریاست مصطفی آریا رییس انسجام کمک‌ها وزارت مالیه و با اشتراک مسئولین تخنیکی بخش سیاست وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی دایر گردید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: