علمای جهان اسلام در مورد صلح درافغانستان نشستی را برگزار میکنند

 علمای جهان اسلام در مورد صلح درافغانستان نشستی را برگزار میکنند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :