بیش از 12 هزار خانواده  آواره داخلی در سال جاری به هرات آمده اند

بیش از ۱۲ هزار خانواده  آواره داخلی در سال جاری به هرات آمده اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :