موضوع برنامه: نقش فعالیت های شهروندخبرنگاری در انعکاس فعالیت های ورزشی

مهمان برنامه: راتب شیرزاد (شهروندخبرنگار)

این مطلب را به اشتراک بگذارید: