موضوع برنامه : نقش شهروند خبرنگاران در کاهش ناامنی‌ها

مهمان برنامه : عبدالرئوف احمدی سخنگوی فرماندهی پولیس هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :