موضوع برنامه : فعالیت‌های شهروند خبرنگاری در فضای مجازی

مهمان برنامه : فیصل کریمی استاد دانشکدۀ ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :