موضوع برنامه: نقش شهروند خبرنگاران  در آگاهی دهی مسایل صحی یا صحت

 

مهمان برنامه: داکتر رامز – مسئول پروگرام های آگاهی دهی و ارتباطات ریاست صحت عامه هرات

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :