بزرگان ولسوالی شیندند به طالبان پیشنهاد صلح دادند

بزرگان ولسوالی شیندند به طالبان پیشنهاد صلح دادند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :