سنگ تهداب شبکۀ انتقال برق در ولایت خوست گذاشته شد

سنگ تهداب شبکۀ انتقال برق در ولایت خوست گذاشته شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :