از 12 پروژه انکشافی در غور کار 3 پروژه تکمیل شده است

از ۱۲ پروژه انکشافی در غور کار ۳ پروژه تکمیل شده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :