در یک کمپ پر از مهاجرین در جزیره خیوس در شرق اژه باردیگر درگیری های خشونت آمیز میان پناهجویان رخ داد. به دلیل بی سرنوشتی و شرایط زیستی ناگوار در این کمپ ها، میان پناهجویان مایوس همواره زد و خورد صورت می گیرد.
رسانه های یونانی امروز پنجشنبه گزارش دادند که در یک کمپ کاملاً پر در جزیره خیوس مهاجرین در بین خود دست به زد وخورد های شدید زدند. افزون برآن پناهجویان خشمگین خیمه ها و دفاتر کانتینری سازمان های بشری را ویران کردند.
بر اثر این درگیری ها، دست کم دو انسان زخمی شدند. یک گزارشگر خبرگزاری آلمانی در محل گفت که پولیس برای خاموش کردن این منازعه ها، از واحد های قوی کار گرفت تا مانع نابودی کامل کمپ خیمه ای شود.
کاربررسی تقاضاهای پناهندگی به دلیل فقدان پرسونل کاری بسیار به کندی پیش می رود. پربودن بیش از حد کمپ ها و شرایط زیستی ناگوار باعث ناامیدی پناهجویان می شود و به این دلیل همواره درگیری های خشونت آمیز میان آنها صورت می گیرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: