رییس جدید معارف هرات به دنبال بازنشسته کردن آموزگاران قدیمی

معارف هرات با کمبود آموزگار مواجه است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :