ساخت یک کانال آبیاری در هرات به هزینه 66 میلیون افغانی

ساخت یک کانال آبیاری در هرات به هزینه ۶۶ میلیون افغانی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :