بازگشت 12 هزار مهاجر افغان از ایران به کشور در یک هفته اخیر

بازگشت ۱۲ هزار مهاجر افغان از ایران به کشور در یک هفته اخیر

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :