137 زندانی از زندان هرات آزاد شدند

۱۳۷ زندانی از زندان هرات آزاد شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :