محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور با رییس همکاری های انکشافی اتحادیه اروپا در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
در این دیدار هر دو جانب در مورد آمادگی ها برای کنفرانس بروکسل و همکاری های منطقه ایی بحث و تبادل نظر نمودند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است: “رییس همکاری های انکشافی اتحادیه اروپا در این دیدار گفت نشست بروکسل و تجدید کمک های جهانی به افغانستان نمایانگر آن است که هنوز هم افغانستان در محراق توجه جامعه بین المللی قرار دارد”.
آقای غنی نیز در این دیدار اظهار داشت که افغانستان در کنفرانس بروکسل با آمادگی ها و دستآورد های مهم اشتراک خواهد کرد.
وی افزود که افغانستان تعهداتش را با مردم خویش و جامعه جهانی انجام داده است و از همین لحاظ حکومت در زمینه های تامین امنیت، اصلاحات، حاکمیت قانون، جلوگیری از فساد اداری، حقوق زنان و سایر عرصه ها دستآورد های قابل توجهی داشته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: