برنارد کازانوا، وزیر کشور فرانسه در نشست استاندار و دادستانهای این کشور اظهار داشت: درچارچوب تحقیقات علیه تروریسم ممکن است براساس مقررات حالت فوق العاده دراین کشور مساجد بیشتری بسته شوند.
وی بیان این که در چارچوب حالت فوق العاده تاکنون بیش از ۲۰ مسجد به دلیل افراط گرایی تعطیل شده است گفت: تحقیقات در مورد دیگر اماکن عبادی نیز ادامه دارد.
او با اشاره به اینکه برای ۲۰۱ شخصی که احتمال داشتن خطرات امنیتی برای فرانسه به شمار می رفتند از ورود به فرانسه ممنوع شده اند گفت: ممنوعیت خروج از کشور برای ۴۳۰ نفر که قصد داشتند به گروه های تروریستی در خاورمیانه ملحق شوند اعمال شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: