رییس اجراییه: پیکار جویان طالب تاکنون اقدامی موثری برای صلح نکرده اند

رییس اجراییه: پیکار جویان طالب تاکنون اقدامی موثری برای صلح نکرده اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :