منبع: فرماندهی پلیس جغتو هنوز تحت کنترل طالبان است

منبع: فرماندهی پلیس جغتو هنوز تحت کنترل طالبان است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :